ЗАКОНЪТ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА урежда правилата за движение по пътищата, както и изискванията и санкциите към водачите на МПС. Ето какво казва той за употребата на алкохол по време на шофиране:

Водачът на пътно превозно средство е длъжен да не управлява пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство на водач, който е под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, или на неправоспособен водач.

Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 54 от 2010 г.; доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:

б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване-до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;

и) (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество - за срок до един месец.

Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)(1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 51 от 2007 г.; изм. изцяло, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 51 от 2007 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв.

Полезна информация:

В Европа повечето държави са поставили граница за допустимо съдържание на алкохол в кръвта при шофиране до 0.5 промила. Границата е такава в Германия, Италия и Франция и др.. Някои страни са малко по-толерантни и допускат горна граница от 0.8 промила, както е в Люксембург, Великобритания и Ирландия. В Норвегия, Швеция и Полша е забранено да се надхвърлят 0.2 промила, а в други страни като Румъния, Чехия и Унгария апаратът задължително трябва да отчете 0.0 на хиляда, иначе сте в нарушение. Запазването на абсолютна трезвеност не е лесно като се има предвид алкохолното съдържание на някои хранителни продукти и медикаменти. Добре е, когато пътувате зад граница, да се запознаете предварително с националните норми.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter